Thời đại 4.0 áp dụng công nghệ để kinh doanh, người người xài app, nhà nhà xài app, vậy có bao giờ doanh nghiệp tự hỏi rằng nếu mình dùng app cho khách hàng tích điểm thì sẽ có lợi…