Loyalty marketing là một chiến lược khuyến khích khách hàng của bạn lặp đi lặp lại giao dịch với công ty của bạn. Thông thường, những chiến lược này liên quan đến việc khuyến khích mua hàng và xây dựng lòng…