Theo xu hướng phát triển của thị trường và nhu cầu khách hàng, các nhà hàng cũng tĩnh chỉnh quy trình kinh doanh, tập trung vào trải nghiệm khách hàng, xây dựng mối quan hệ giữa nhà hàng với thực…